VSU's Haunted Trail to open Thursday

VSU's Haunted Trail to open Thursday